Izimpabanga Zomhlaba

R275.00

UFrantz Fanon waba ngenye yezincithabuchopho ebaluleke kakhulu yekhuluminyaka lama-20 lekholoniyalizimu ukwehlukana kwezihlanga, kanye nalokhu, umsebenzi wakhe obabazekayo, ongedlulelwa nkathi okanye neOrientalism kanye ne-The Autobiography of Malcolm X. Izimpabanga Zomhlaba ilucwaningo oluhlabahlosile lwesimongqondo sabakholonayiziwe kanye nendlela yabo eya enkululekweni.

For international shipping to destinations outside of South Africa, please email us on info@inkanibooks.co.za.

Description

*Available for sale only from 1 May 2024*

UFrantz Fanon waba ngenye yezincithabuchopho ebaluleke kakhulu yekhuluminyaka lama-20 lekholoniyalizimu ukwehlukana kwezihlanga, kanye nalokhu, umsebenzi wakhe obabazekayo, ongedlulelwa nkathi okanye neOrientalism kanye ne-The Autobiography of Malcolm X. Izimpabanga Zomhlaba ilucwaningo oluhlabahlosile lwesimongqondo sabakholonayiziwe kanye nendlela yabo eya enkululekweni. Inenjula eyodwa olakeni lwabantu abakholonayiziwe kanye nendima yodlame oguqukweni olungokomlando, lencwadi ngokunembile ibuye ihlasele ukwephucwa kwamalungelo ezindimbane zabantu yizifundiswa ngakolunye uhlangothi, kanye nenzondo ephakathi kwezinhlanga naphakathi kwezinkolo ngakolunye uhlangothi. Incwadi elusizo yokuhlelwa kabusha kwemiphakathi yabahloli bezizwe ezisathuthukayo, Izimpabanga Zomhlaba ibe negalelo elikhulu kumalungelo emiphakathi, ukulwisana nekholonalizimu, kanye nezinhlangano zengqwebukamqondo yabansundu emhlabeni wonke jikelele.

Lesi sihumusho esisha sesiZulu okuletha umsebenzi wakhe kuzihlwele ezintsha zabafundi.

About the Translator

Makhosazana Xaba ungumbhali, umhumushi wezincwadi, kanye nembongi. Usebhale izincwadi zeqoqo lezinkondlo ezintathu, these
hands, Tongues of their Mothers and The Alkalinity of Bottled Water. Iqoqo lokuqala lakhe le zindatshana ezimfishane i-Running and Other Stories, lazuza ngokubambisana umklomelo ka-2014 we-South African Literary Awards and Nadine Gordimer Short Story Award. UXaba ube ngumhleli wezincwadi eziningana kuhlanganisa Our Word, Our Worlds: Writing on Black South African Women Poets, 2000–2015, Queer Africa: Selected Stories (ekanye noKaren Martin) no-Noni Jabavu: A Stranger at Home (ekanye
noAthambile Masola).

For international shipping to destinations outside of South Africa, please email us on info@inkanibooks.co.za.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 21 × 14 × 3 cm